HİZMETLERİMİZ

Genel Muhasebe Hizmeti


Muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planı'na uygun şekilde hazırlanması, tüm dönem içi ve dönem sonu işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yapılarak; alış, satış ve gider faturaları ile kasa, banka ve cari hesap hareketlerinin muhasebeleştirilmesi, ilgili vergi kanunlarına göre muhasebe kayıtlarının kontrollerinin yapılması, cari hesap mutabakatlarının yapılarak doğruluğunun test edilmesi, aylık, üç aylık ve yıllık olmak üzere dönem sonu kapanışlarının yapılması ve Tek Düzen Hesap Planı’na uygun Bilanço, Gelir Tablosu ve mizanın hazırlanması, ilgili makamlara gönderilmek üzere yıllık faaliyet raporlarının hazırlanıp, müşteriden onayı alındıktan sonra ilgili kuruma gönderilmesi, sabit kıymetlerin vergi mevzuatına uygun şekilde kayıtlarının kontrolü ve raporlanması, yasal defterlerin yıl sonu kapanış kayıtlarının yapılması ve kontrolü, muhasebe program seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması.


Muhasebe Denetimi Hizmeti


Türk Vergi Mevzuatı ve Tek Düzen Hesap Planı hükümleri çerçevesinde tutulan muhasebe kayıtlarının kontrol edilmesi, muhasebe birimi tarafından hazırlanan aylık mizan ile aylık mali tabloların kontrol edilmesi, sabit kıymetler, amortisman, stok ve maliyet hesaplarının vergi mevzuatı kapsamında kontrolü ve gerekli görülen hallerde revize edilmesi, yasal defterlerin yıl sonu kapanış kayıtlarının kontrol edilmesi, personel ücret bordroları, bordro icmali, aylık SSK bildirgesi ve kesinti yolu ile ödenecek olan vergilerin kontrol edilmesi.


Bordro Hizmeti


Personel maaş bordrolarının hazırlanması, kontrolü ve kayıtlarla mutabakatının sağlanması, ücret bordrolarında; brüt ücret, prim, ikramiye, sosyal yardım gibi hak edişlerin ve gelir vergisi, SGK primi, damga vergisi gibi yasal kesintilerin ve çalışana ödenecek net ücretin hesaplanması, aylık sigorta bildirgelerinin “e-beyanname” olarak sigorta kurumuna gönderilmesi ihbar ve kıdem tazminatları hesaplarının hazırlanması, işe giren ve işten ayrılan personelin kanuni bildirimlerinin yapılması, Sosyal Sigortalar Kurumu, Çalışma Bakanlığı ve İşkur mevzuatına göre gerekli bildirimlerin yapılması, bordro raporları hazırlanması ve ilgili muhasebe kayıtlarının kontrolü.


Beyanname Gönderim Hizmeti


Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Geçici Vergi ve aylık/üç aylık Muhtasar Beyannameleri’nin hazırlanması, Katma Değer ve Damga Vergisi Beyannameleri’nin hazırlanması, muhasebe kayıtları ile beyannamelerinin kontrol edilmesi, beyannamelerin internet ortamında vergi dairesine gönderilmesi.


Muhasebe Raporlama Hizmeti


Yönetim mekanizmasının şirketin mevcut durumu ve geleceği hakkında kararlar alırken ihtiyaç duyabileceği aylık, üç aylık ve yıllık finansal raporlama, yönetim raporlaması, bütçe, nakit akış ve benzeri raporların hazırlanması.

Daha fazla bilgi edinmek için
bizimle iletişime geçin!


Detaylı bilgi